Åskskyddsbesiktning enligt svenska och internationella standarder* .

HighPower Åskskydd har den kompetens som krävs för att besikta åskskyddsanläggningar. 

Åskskydd kräver regelbundna besiktningar, se tabell till höger, för att säkerställa funktionen.               

- Delbesiktning Under installationen, de delar som blir dolda vid färdigställandet                                              - Slutbesiktning Efter installationens färdigställande                                                                                                - Regelbundet Enligt tabell till höger                                                                                                                            - Efter kritiska situationer såsom åsknedslag, byggnader med känsliga system, där många människor vistas, gallerior etc.

För- / statusbesiktning Ibland kan fastighetsägaren och beställaren behöva veta status på det befintliga åskskyddet innan arbetena påbörjas. Exempelvis vid utbyggnad av en fastighet och dess åskskydd. Även vid installation av solceller m.m. 

Besiktnings- och mätprotokoll för det externa och interna åskskyddet erhålles efter besiktningarna.

Alla typer av anläggningar: Kyrkor & kulturminnesmärkta byggnader. Flygplatser, EX-klassade byggnader, köpcentrum, kommersiella & industriella, privata, offentliga m. fl.

Kontakt: tommy.rasmusson@highpower.se

 

 

En opartisk besiktning av åskskyddet ger ett kvitto på om åskskyddet uppfyller svenska och internationella standarder* SS-EN 62305, I-IV och Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 alla utgåvor.

Externt åskskydd                                                                                                                                                    Kontroll av åskskyddets funktion avseende avledningsförmåga av blixtströmmen mot åskskyddets jordtag. Internt åskskydd                                                                                                                                                            Kontroll av åskskyddets funktion avseende överspännigar via ledningsbundna störningar.

Genom att säkerställa åskskyddets funktion med en besiktning kan följande förluster minimeras;                  -Förlust av människoliv och bestående kroppsskada;                                                                                              -Avbrott i viktiga samhällsfunktioner (el- tele- TV- data o kommunikation)                                                            -Skador på kulturarv;                                                                                                                                                    -Förlust av ekonomiskt värde (byggnaden, dess innehåll och / eller driftavbrott). 

Skyddsnivå