En åskskyddsanläggning försämras över tid på grund av korrosion, (rostangrepp) väder, vind, snö- och islaster, temperaturskillnader, mekaniska skador vid snöröjning, åsknedslag etc. Åskskyddets jordtagsresistans förändras beroende på årssäsongerna och måste kontrollmätas regelbundet. Mång- o flertrådiga nedledare är mer utsatta för korrosion än solida nedledare. Kontakten i anslutningsklämmor försämras också över tid. 

Överspänningsskyddens tålighet försämras vid avledning av överspänningar och kan upphöra att fungera efter ett antal avledningar mot åskskyddets jordtag. 

För att säkerställa åskskyddets funktion under hela byggnadens livslängd, LCC, krävs att åskskyddet besiktas med jämna intervaller.

Åskskydd ska besiktas under byggnation, de delar som blir dolda vid färdigställandet, samt slutbesiktning.

Skyddsklass I och II, komplett besiktning vartannat år. Visuell besiktning varje år. Hänsyn tas med +/- två månader för säsongsvariationer i markresistiviteten.

Skyddsklass III och IV, komplett besiktning vart fjärde år. Visuell besiktning vart annat år.

Kyrkor, klockstaplar, krematorier, slott & herrgårdar, K-märkta byggnader, viktiga samhällsfunktioner, butiker, köpcentrum, kommersiella o industriella anläggningar, kraft- o fjärrvärmeverk, datacenter, militära anläggningar, skolor, sjukhus, hotell, flygplatser, lantbruk, travbanor, EX-klassade anläggningar, logistikcenter, privata bostäder, vid nybyggnation m . fl. byggnader.

Besiktnings- o mätprotokoll erhålles efter besiktning.

För offert, maila: tommy.rasmusson@highpower.se

 

 

Under rådande Covid-19 pandemi följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besiktningar. Gäller även vid utlandsuppdrag.

En opartisk besiktning av åskskyddet ger beställaren ett kvitto på att systemet uppfyller åskskyddsstandarden SS-EN 62305, del 1 - del 4. Besiktningen påvisar åskskyddets funktion avseende avledningsförmåga mot åskskyddets jordtag, korrosion och internt skydd.                                                      Genom att säkerställa funktionen kan kritiska situationer undvikas vid åsknedslag och överspänningar.