En åskskyddsanläggning försämras över tid på grund av korrosion, (rostangrepp) väder, vind, snö- och islaster, temperaturskillnader, mekaniska skador vid snöröjning, åsknedslag etc. Åskskyddets jordtagsresistans förändras beroende på årssäsongerna och måste kontrollmätas regelbundet. Mång- o flertrådiga nedledare är mer utsatta för korrosion än solida nedledare. Kontakten i anslutningsklämmor försämras också över tid. 

Överspänningsskyddens tålighet försämras vid avledning av överspänningar och kan upphöra att fungera efter ett antal avledningar mot åskskyddets jordtag. 

För att säkerställa åskskyddets funktion under hela byggnadens livslängd, LCC, krävs att åskskyddet besiktas med jämna intervaller. Intervallerna beror på åskskyddsklass I-IV.

Skyddsklass I och II, komplett besiktning vartannat år. Visuell besiktning varje år. Hänsyn tas med +/- två månader för säsongsvariationer i markresistiviteten.

Skyddsklass III och IV, komplett besiktning vart fjärde år. Visuell besiktning vart annat år.

Kyrkor, klockstaplar, krematorier, slott & herrgårdar, K-märkta byggnader, viktiga samhällsfunktioner, butiker, köpcentrum, kommersiella o industriella anläggningar, kraft- o fjärrvärmeverk, datacenter, militära anläggningar, skolor, sjukhus, hotell, flygplatser, lantbruk, travbanor, EX-klassade anläggningar, logistikcenter, privata bostäder m . fl. byggnader.

Besiktnings- o mätprotokoll erhålles efter besiktning.

För offert, maila: tommy.rasmusson@highpower.se

 

 

Under rådande Covid-19 pandemi följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besiktningar. Gäller även vid utlandsuppdrag.

En opartisk besiktning för åskskyddet ger beställaren ett kvitto på att systemet uppfyller åskskyddsstandarden SS-EN 62305, del 1 - del 4. Besiktningen leder fram till att materialval och installation uppfyller åskskyddsstandarden SS-EN 62305, del 1 - del 4. Därför är det av yttersta vikt att besiktningsmannen är opartisk.                                                                                                                                  Beställaren känner därigenom en extra trygghet med besiktningen och att den utförts enligt åskskyddsstandarden SS-EN 62305, del 1 - del 4.