Åskskyddsstandarden, SS-EN 62305-serien, del 2:

The risk, R, is the relative value of a probable average annual loss. For each type of loss which may appear in a structure, the relevant risk shall be evaluated.

The risks to be evaluated in a structure may be as follows:

- R1: risk of loss of a human life (including permanent injury);
- R2: risk of loss of service to the public;
- R3: risk of loss of cultural heritage;
- R4: risk of loss of economic value.

Ekonomisk motivering till åskskyddet:
- totala kostnaden för byggnaden och totala kostnaden för åskskyddet jämförs
- årlig förlustkostnad för den oskyddade byggnaden och 
årlig förlustkostnad för den skyddade byggnaden jämförs
- årlig kostnad för åskskyddet och 
årlig besparing/förlust för åskskyddet jämförs


Om besparingen överstiger förlustkostnaderna är åskskyddet ekonomiskt fördelaktigt.
 

Åskskyddsstandarden SS-EN 62305 är på engelska. Här är en del av den fritt översatt:

Risken, R, är det relativa värdet på en sannolik genomsnittlig årlig förlust. För varje typ av förlust som kan visas i en struktur, ska den relevanta risken utvärderas.

Riskerna som ska utvärderas i en struktur kan vara följande:

- R1: risk för förlust av människoliv (inklusive permanent kroppsskada);
- R2: risk för förlust av service till allmänheten (avbrott på el- tele- data- o TV nät);
- R3: risk för förlust av kulturarv;
- R4: risk för förlust av ekonomiskt värde.

För att utvärdera risker, R, de relevanta riskkomponenterna (partiella risker beroende på källa och typ av skada) ska de definieras och beräknas.

För riskanalys: tommy.rasmusson@highpower.se