En riskanalys för åskskydd leder fram till byggnadens behov av åskskydd samt fastställer åskskyddsklass. Riskanalysen kan även ge en ekonomisk motivering till åskskyddet.

Svensk standard, SS-EN 62305, del 2, 4.2.1:

The risk, R, is the relative value of a probable average annual loss. For each type of loss which may appear in a structure, the relevant risk shall be evaluated.

The risks to be evaluated in a structure may be as follows:

- R1: risk of loss of a human life (including permanent injury);
- R2: risk of loss of service to the public;
- R3: risk of loss of cultural heritage;
- R4: risk of loss of economic value.

Ekonomisk motivering - kommer åskskyddets investering att löna sig eller inte?

Riskanalysen beräknar och jämför följande värden:
- totala kostnaden för byggnaden och totala kostnaden för åskskyddet
- årlig förlustkostnad för den oskyddade byggnaden och 
årlig förlustkostnad för den skyddade byggnaden
- årlig kostnad för åskskyddet och 
årlig besparing/förlust för åskskyddet
Svar: Om besparingen överstiger förlustkostnaderna är åskskyddet ekonomiskt fördelaktigt.
 

Åskskyddsstandarden SS-EN 62305 är på engelska. Här är en del av den fritt översatt:

Risken, R, är det relativa värdet på en sannolik genomsnittlig årlig förlust. För varje typ av förlust som kan visas i en struktur, ska den relevanta risken utvärderas.

Riskerna som ska utvärderas i en struktur kan vara följande:

- R1: risk för förlust av människoliv (inklusive permanent kroppsskada);
- R2: risk för förlust av service till allmänheten (avbrott på el- tele- data- o TV nät);
- R3: risk för förlust av kulturarv;
- R4: risk för förlust av ekonomiskt värde.

För att utvärdera risker, R, de relevanta riskkomponenterna (partiella risker beroende på källa och typ av skada) ska de definieras och beräknas.

För opartisk riskanalys: tommy.rasmusson@highpower.se